Астролог Валентина Радиева-Маренова

  1. Общи положения

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които astrohoroskopi.com  събира с цел да ви предостави услуги съгласно предмета си на дейност. Ние събираме и обработваме вашите лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 679/2016, Закона за защита на личните данни и другите  приложими нормативни  актове. За ползването на вашите лични данни, ние молим за вашето информирано съгласие. Заявявайки към нас услуги, за вас е необходимо  да предоставите Вашите лични данни. Молим ви, да прегледате внимателно за какви цели събираме и обработваме Вашите лични данни, като се запознаете се с настоящата политика. Тя разяснява всички въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме на нашите платформи – интернет страници и целите за които се използват. Преди да ни предоставите лични данни чрез нашия Уебсайт, вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика за поверителност и да дадете информираното си съгласие за използването и обработването на вашите  лични данни по начина указан от нас. Като приемете нашата Политика за поверителност, вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме ваши лични данни, за целите и по начините описани по-долу.

Посещавайки и използвайки уеб страниците на astrohoroskopi.com, вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на astrohoroskopi.com по посочения за това начин.

Следва да знаете, че периодично можем да изменяме и актуализираме настоящата политика за поверителност. В долната част на тази страница е упомената датата на последната актуализация на документа, което е и актуалната му версия.

Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, вие имате това законно право, но така същите няма да могат да се използват за определени услуги, които се предлагат в нашия уеб сайт. В резултат няма да можете да използвате услугите, предоставени от нас.

Чрез тази Политика за поверителност ние ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашия уебсай и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до vmarenova@gmail.com. Сайтът astrohoroskopi.com е собственост на Валентина Динкова Радиева-Маренова ЕИК 7803010597 адрес: гр. Бургас 8000, к-с Зорница 47 – 2, e-mail: vmarenova@gmail.com. Навсякъде където упоменаваме „Astrohoroscopi.com”, сайтът, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид Валентина Динкова Радиева-Маренова. Лицето е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас като администратор на лични данни и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим.

2. Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
• отчетност.

3. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Astrohoroskopi.com обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

– За да Ви предоставим възможност за изчисляване на различни хороскопи

– За да приемем Вашата заявка за доставка на книги;

– За да комуникираме с Вас чрез имейл относно ваши поръчки, или за да получите маркетингови съобщения за нови книги или услуги в сайта, когато сте дали съгласие за това.

Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него, като например да останете логнати в профила си и след изтичане на сесията, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне съдържание, за подобряване на сайта.

Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

Изпълнение на договор(споразумение): за да Ви предоставим заявената услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане за изготвяне на хороскоп

Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);

Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги);

Вашето съгласие.


3. Разкриване на ваши данни пред трети лица

Astrohoroskopi.com разкрива вашите лични данни само в следните случаи:
– само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
– на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

– на наши контрагенти, когато това е необходимо за осъществяване на заявените  от вас услуги;

– за целите на нашите задължения за водене на счетоводство;

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.

Можем да предаваме информацията Ви на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.

За целта Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни и маркетингови цели, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

Независимо от това, когато използваме трети лица – доставчици на услуги, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и тези юридически лица, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, са администратори на лични данни, което изисква от тях да пазят Вашата информация и да не я използват за свои преки маркетингови цели.

Ние няма да предоставяме информацията Ви на трети лица за техни маркетингови цели, освен ако Вие сте поискали това, или е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.

Работим с различни трети лица – доставчици на услуги, за да Ви осигурим качествени и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите такава, съответното трето лице -доставчик на услуги ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои случаи те ще действат като администратор на данни на Вашата информация, и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност. Тези трети лица – доставчици на услуги ще споделят Вашата информация с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

Не събираме лични данни, които: 

4. Какви лични данни събираме от вас
В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са необходими за извършването на астрологични услуги . Това обикновено са: вашите имена, дата, година, час и град на раждане, телефон и имейл адрес.
Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени, но astrohoroskopi.com намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси.

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея. Вие можете изрично да въведете Вашето съгласие за получаването и обработката на данните по желания от Вас начин.4.1. Данни, свързани с имейл бюлетините, за които сте се абонирали
Вие сами и доброволно се абонирате за медийните бюлетини, които Astrohoroskopi.com предлага. За целите на получаване на  бюлетин от нас вие ни предоставяте следните данни Вашите имена и имейл адрес. Като абонаментът за всеки бюлетин може да бъде прекратен във всеки един момент по следния начин…

4.2. Други данни

Нашите сайтове може да съдържат връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни, категоризирани като дистрибутори, рекламодатели, доставчици на услуги.

Нашите сайтове може да съдържат връзки или да препращат към уебсайтове или други платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google, Twitter, Instagram и др. В случай че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, следва да имате предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че astrohoroskopi.com не поема каквато и да било отговорност за политиките за поверителност, прилагани от тези трети страни.

4.3. Политика за използване на cookies/бисквитки

– Какво представляват Бисквитките? – Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запишe на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“ вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.

За повече информация посетете: http://www.allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html

За какво се използват бисквитките?

Използваните на този уебсайт бисквитки са посочени по-долу:

В случай, че сте регистриран потребител, събраната чрез тези бисквитки информация може да се съчетава с личните ви данни.

Ако желаете да разберете повече за отказването от поведенческа реклама, посетете www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Бисквитките могат да се деактивират чрез:

Специални инструменти за отказ:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Опциите на браузъра

PC компютър и Mac компютър

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Мобилни устройства

Safari iOS

Android

Бисквитки от трети страни
Ние използваме услути ог Google Inc., които запазват свои собствени бисквитки, осведомете се как Google използва бисквитките за предоставяне на услугите си.http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Аналитични бисквитки
Тези бисквитки ни позволяват да подобряваме този уебсайт, като събират информация за това, как се използват те. Astrohoroscope.infoизползва бисквитките на Google Anaytics с цел да анализира как посетителите използват уебсайта. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню ‘Опции’ или ‘Предпочитания’ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона ‘Помощ’ от менютата на Вашия браузър.

Реклама от трети страни
astrohoroscope.info използва трети страни за показване на рекламни банери в сайта. Някои от тези рекламодатели може да използват „бисквитки“ за събиране на информация за типа на вашия браузер. Astrohoroscope.info си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайта, като записват информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър.

Сайтове на трети лица
Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях. Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за достъпността на сайтовете на трети лица или материал, за който Вие сте получили достъп през линк на този Сайт. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за съдържание, реклама на продукти или услуги, достъпни на или от тези сайтове или този материал, нито за щети, загуби или причинено оскърбление или твърдение за причинено оскърбление, свързани с използването на или доверяването на съдържанието, рекламата, продуктите или услугите, които са достъпни на или от тези сайтове или материали. Всякакви сделки между Вас и рекламодатели или търговски организации, открити на, или станали възможни чрез Сайта, включително плащания за доставки на продукти, услуги и всички други срокове, условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки, са изключително и само между Вас и съответния рекламиращ или търговец. Вие се съгласявате да не ни държите отговорни за евентуални загуби или щети, възникнали като резултат от подобни сделки.

Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва „бисквитки“ за показването на реклами на сайтa astrohoroscope.info С помощта на „бисквитката“ DART Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайта на astrohoroscope.info, така и на други сайтове в интернет. Вие можете да откажете използването на „бисквитката“ DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. Повече информация –https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557http://www.google.bg/privacypolicy.html

5.Мерки за защита
Astrohoroskopi.com
събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

5.1. Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.
Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, astrohoroskopi.com приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

За да определим срока за пазене на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

5.2 Вашето право на достъп и получаване на информация 
Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
С тази Политика за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните ви данни и как ги съхраняваме.
Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време като ни пишете на vmarenova@gmail.com.

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.

5.3 Вашето право на корекция
Също така, имате право да поискате astrohoroskopi.com да коригира всякакви неточности в личните ви данни.
За въпроси и уточнения, моля пишете на vmarenova@gmail.com.
Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“)
При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

– личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
– ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
– в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
– други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни. 

5.4. Други Ваши права
Извън гореизброените права имате право да поискате:
– да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
– да възразите срещу обработването;
– преносимост на данните.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.
Нашите служители;
– ще ви съдействат при упражняването на вашите права;
– ще ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да ви дадем отговор в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

5.5 Право на жалба
В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса на телефон +359896808697.
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg


Актуализация/обновяване
Настоящата Политика се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – 28.05.2018 г.